ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมจัดบูทแสดงผลงานนวัตกรรม ในงาน Thai Trade Exhibition ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักร ซาอุดีอาระเบีย อีกทั้ง รศ.ดร.วินัย ยังร่วมเป็นวิทยากร บรรยายงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของไทย

ด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญจาก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาด ให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน Thai Trade Exhibition in Riyadh เพื่อจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมฮาลาลของประเทศไทย รวมทั้งได้เชิญรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน เป็นวิทยากร ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลภายในงานอีกด้วย ซึ่งงานดังกล่าว จัดขึ้นที่ Riyadh International Convention & Exhibition Centre (RICEC) กรุงริยาด ราชอาณาจักร ซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิชาการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมสร้างเครือข่ายวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล เพื่อต่อยอดการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมฮาลาลต่อไป ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ มีผู้ร่วมเดินทางได้แก่ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และนายอิรฟัน แวหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย คุณสามารถ มะลูลีม ที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ ศวฮ.

สำหรับวันที่ 26 สิงหาคม เวลา 17.00 น เป็นต้นไป เป็นพิธีเปิดงาน โดยมีคุณดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาด กล่าวต้อนรับ และมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เปิดงาน (ฝ่ายไทย)

นอกจากนี้ เวลา 19.00 น. มีกิจกรรม Halal roundtable discussion ซึ่งมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน เป็นวิทยากร ร่วมกับวิทยากรจาก SFDA (Saudi Food & Drug Authority) Dr.Yousif bin Salim Alharbi, Director of the Saudi Halal Center และวิทยากรจาก SASO (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization) Eng. Nawaf H. AlShehri , Director of CABs Registration Department โดยมี ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่ึ้งได้อธิบายในเรื่องภาพรวมการดำงานด้านการรับรองฮาลาลของไทย และซาอุดีอาระเบีย รวมถึงการพัฒนางานด้านมาตรฐาน และการสร้างความร่วมมือกันด้านงานนวัตกรรมฮาลาล

สำหรับงาน Thai Trade Exhibition ในวันนี้มีผู้ประกอบการจากประเทศไทยร่วมแสดงสินค้ามากกว่า 80 คูหาและมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 3,000 คน บรรยากาศภายในงานคึกครื้นเป็นอย่างมาก