พะเยาบิส – โฆษณาออนไลน์โฆษณาสินค้าผ่าน Facebook รีวิวสินค้าทางYouTube ลงโฆษณาหน้าGoogle กำลังฮิต สื่อดิจิตอลจึงเติบโตต่อเนื่อง 2560 อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาดิจิตอลเติบโต 31% คิดมูลค่าตลาดเป็นเม็ดเงิน 12,402  ล้านบาท ปี 2561 คาดว่าจะเติบโตอีก 16 %

การโฆษณาในสื่อดิจิตอลมิใช่เรื่องใหม่สำหรับผู้ประกอบการอีกต่อไป การโฆษณาขายสินค้าด้วยสื่อดิจิตอล เช่น Facebook YouTube Google เป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับนักธุรกิจ โฆษณาในเกมออนไลน์ โฆษณาสินค้าทาง Facebook การรีวิสินค้าขายสินค้าผ่าน YouTube หรือโฆษณาหน้า Google ล้วนเป็นสื่อโฆษณาดิจิตอลที่ได้รับความนิยม ผู้บริโภคหลายคนรับข้อมูลจากสื่อจนแทบไม่รู้ตัว ด้วยเหตุนี้สื่อดิจิตอลจึงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา มีกลุ่มผู้ประกอบการทุ่มงบประมาณโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอลเป็นเม็ดเงินกว่าหมื่นล้านบาท

มองเชิงภูมิศาสตร์ (จังหวัดพะเยา) เม็ดเงินโฆษณาแทบไม่มีผลกระทบกับสินค้าท้องถิ่นเมือง ด้วยผู้ประกอบการยังไม่นิยมใช้สื่อดิจิตอลเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้ามากนัก แม้จะเป็นสื่อดิจิตอลจะเป็นสื่อโฆษณาต้นทุนต่ำ เช่น การโฆษณาสินค้าผ่าน Facebook ราคาเริ่มต้นเพียง 30 บาท

จากข้อมูล สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า คนพะเยาใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ต่อปี โดยในปี 2559 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 150,239 คน จากจำนวนประชากรคนพะเยา 391,429 คน นั่นหมายความว่า กลุ่มเป้าหมายของการโฆษณาเพิ่มขึ้น 2 เท่า อันเป็นการสวนกระแสกับธุรกิจโฆษณาประเภทอื่น เช่น สื่อโฆษณาทางวิทยุ สิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มซบเซา

มองภาพรวมระดับประเทศ  การใช้งบประมาณในสื่อเพื่อโฆษณาลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยเศรษฐกิจชะลอตัว วิเคราะห์ข้อมูลแผนการโฆษณากลุ่มบริษัทเอเยนซี่หรือกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เช่น ข้อมูลจากสมาคมมีเดี่ยเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) พบว่า ปี พ.ศ.2558 “สื่อแมส” เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เม็ดเงินโฆษณาลดลง ปี 2558 มีมูลค่า 1.33 ล้านบาท ปี 2559 มีมูลค่าลดลง 1.2 ล้านบาท ปี 2560 สื่อโฆษณาทางทีวีติดลบ

สื่อแมส เช่น ทีวี วิทยุ เป็นสื่อราคาสูง ใช้เม็ดเงินลงทุนจำนวนมาก กลุ่มผู้ผลิตสินค้าจึงปรับแผนเพราะยอดขายสินค้าลดลง ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์เม็ดเงินโฆษณาลดลงต่อเนื่องนับสิบปี ปี 2560 ลงอีก 18.76 %  เหลือเม็ดเงินโฆษณา เพียง 2,044 ล้านบาท

สำหรับอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาดิจิตอลปี 2560 เติบโต 31 % เม็ดเงินสูงถึง 12,402 ล้านบาท โดยในปี 2561 คาดว่าอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาดิจิตอลจะเติบโตอีก 16 % คิดเป็นเม็ดเงิน 14330 ล้านบาท  สำหรับสื่อดิจิตอบที่ครองส่วนแบ่งเม็ดเงินสูงสุดคือ Facebook ครอบครองส่วนแบ่ง 29% อันดับสองคือ YouTube ที่ครองส่วนแบ่ง 16 % อันดับสาม Google ครองส่วนแบ่ง 13 %